ID:
PASS:

연변문확지난호보기
윤동주문학상
연변문학문인록
연변문학출신작가
연변문확소개
연변문학편집경영진
연변문학고문위원회
연변문학후원리사회
연변문학후원회원
원고투고
정기구독
광고안내
창작한마당
자유게시판
문학관련링크
운영자에게
                               정기구독안내

                                    국내 
                                    
    본지대호 《12-13》 
    월 구독료 16원
    반년(6권)구독료 96원 
    년구독료 192원 
    련계주소 :길림성연길시신화가4번 대주종합청사 6층
             《연변문학》월간사잡지발행부
    우편번호 :133000
    구좌번호:길림성연길시중국공상은행하남판사처 0808221309000063722
    련계전화:0433-253-9754 0433-253-3751
    련계Fax:0433-253-4481

    안 내 말 씀                           

   본사와직접련락하여 주문하시면 할인가격(100원)으로 책을 받아보실수 있습니다 
   정기구독금액을 본사주소  앞으로 보낼때 본인주소를 정확히 기입하여주십시오.
    


                                       한국정기구독안내

    한국국내년정기구독은 은행계좌에 입금후 서울사무소로 받아보실 
    주소를 알려주시면 다음달 잡지부터 보내드립니다 
    
    련락처:서울특별시종로구청진동 136번지 
              삼공빌딩 6층 《연변문학》월간사 서울사무소 박영규국장

     전  화:  02-733-0005
    핸드폰: 016-239-1387
     팩  스:  02-733-0009
  
    한국구내년정기구독료:80.000원(한화)
    은행계좌번호:한국외환은행 022-18-72638-3
    예금주 :김삼


                                                         월간《연변문학》사 


 
Copyrightⓒ 1951-2005 연변문학월간사 All rights reserved. If you have any questions or comments, contact webmaster@ybmh.com